C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N S�N H� SSP VI�T NAM – CHI NH�NH H� T�NH

  • Địa chỉ: T�i nh� �ng Nguy�n C�ng Th�ng, Qu�c l� 1A, x�m T�n Ph�, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Giấy phép kinh doanh: 0106980045-002 – ngày cấp: 12/01/2016
  • Ngày hoạt động: 11/01/2016
  • Điện thoại: (hide) – Fax: (hide)
  • Giám đốc: NGUY�N TI�N QUANG / NGUY�N TI�N QUANG
  • Điện thoại: 0983694680