Từ vựng giờ đồng hồ Anh về marketing – Business (Phần 1)Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh – Business (Phần 1)

Phần 1của chủ đề này đã cung cấp cho chính mình câu chữ thông dụng và hữu ích nhất vào việc vận hành một công ty và mua bán tiếp thị.

Bạn đang xem: Kinh doanh tiếng anh là gì

Finance

buy/acquire/own/sell a company/firm/franchisemua/thu được/sở hữu/bán một công ty/hãng/tập đoànset up/establish/start/start up/launch a business/companythành lập/sáng lập/bắt đầu/khởi động/ra mắt một doanh nghiệp/công tyrun/operate a business/company/franchisevận hành/điều khiển một công ty/hãng/tập đoànhead/run a firm/department/teamchỉ đạo/vận hành một hãng/bộ phận/nhómmake/secure/win/block a dealtạo/bảo vệ/thắng được/chặn một thỏa thuậnexpand/grow/build the businessmở rộng/phát triển/xây dựng vấn đề kinh doanhboost/increase investment/spending/sales/turnover/earnings/exports/tradeđẩy mạnh/tăng cường sự đầu tư/chi tiêu/doanh thu/thu nhập/hàng xuất khẩu/mua bánincrease/expand production/output/salestăng cường/mở rộng lớn sản xuất/sản lượng/doanh thuboost/maximize production/productivity/efficiency/income/revenue/profit/profitabilityđẩy mạnh/tối nhiều hóa sản xuất/năng suất/hiệu quả/thu nhập/doanh thu/lợi nhuận/sự thuận lợiachieve/maintain/sustain growth/profitabilityđạt được/giữ gìn/duy trì sự tăng trưởng/sự thuận lợicut/reduce/bring down/lower/slash costs/pricescắt/giảm/hạ/giảm bớt/cắt bớt chi trả/giá cảannounce/impose/make cuts/cutbacksthông báo/áp đặt/thực hiện giảm giảm/cắt giảm đưa ra tiêu

Sales & marketing

break into/enter/capture/dominate the marketthành công trên/tham gia/nắm lấy/thống trị thị trườnggain/grab/take/win/boost/lose market sharethu được/giành/lấy/thắng/đẩy mạnh/mất thị phầnfind/build/create a market for somethingtìm/xây dựng/tạo ra một thị trường cho một trang bị gìstart/launch an advertising/a sale campaignkhởi đầu/ra mắt một chiến dịch quảng cáo/tiếp thịdevelop/launch/promote a product/websitephát triển/ra mắt/quảng cáo một sản phẩm/trang webcreate/generate demand for your producttạo ra/sinh ra nhu yếu cho sản phẩmattract/get/retain/help customers/clientsthu hút/có được/giữ/giúp khách tải hàng/khách hàngdrive/generate/boost/increase demand/salesthúc đẩy/sinh ra/đẩy mạnh/tăng nhu cầu/doanh sốbeat/keep ahead of/out-think/outperform the competitionchiến thắng/dẫn trước/nhìn xa hơn/làm xuất sắc hơn đối thủmeet/reach/exceed/miss sales targetsđạt được/đạt mức/vượt quá/thiếu tiêu chuẩn doanh thu

Lee
Rit giới thiệu cùng bạn

*

Học tiếng Anh thuộc Tiếng Anh mỗi Ngày:

Cải thiện kĩ năng nghe (Listening)Nắm vững ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn từ bỏ vựng (Vocabulary)Học phạt âm và các mẫu câu tiếp xúc (Pronunciation)
*

Bộ tự vựng giờ Anh về gớm doanh đang là những kỹ năng và kiến thức không thể thiếu dành riêng cho những bạn đang học những chuyên ngành liên quan đến kinh tế tài chính hoặc ước ao phát triển nhiều hơn thế trong tởm doanh. Nếu như khách hàng đang search kiếm gần như từ vựng giờ Anh về chủ thể này, thì đây là topic dành riêng cho bạn. Dưới đây sẽ là bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh về sale mà Native
X
công ty chúng tôi muốn gửi mang đến bạn.


Native
X – học tập tiếng Anh online trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người đi làm.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền:

Tăng hơn trăng tròn lần chạm “điểm con kiến thức”, giúp hiểu sâu cùng nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học cô ứ đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành.

Xem thêm: 10 Điều Cần Biết Khi Mới Khởi Nghiệp Homestay Và Những Điều Cần Lưu Ý

hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế tự National Geographic Learning và Macmillan Education.

*


1. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về khiếp doanh

1.1 từ bỏ vựng giờ Anh về những thuật ngữ trong kinh doanh

Business (ˈbɪznəs): gớm doanh
Customer (ˈkʌstəmə(r)): khách hàng
Sale (seɪl): cung cấp hàng
Launch (lɔːntʃ): Tung/ Đưa ra sản phẩm
Transaction (trænˈzækʃn): giao dịch
Cooperation (kəʊˌɒpəˈreɪʃn): thích hợp tác
Economic cooperation (ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn): hợp tác và ký kết kinh doanh
Conflict resolution (ˈkɒnflɪkt ˌrezəˈluːʃn): đàm phán
Interest rate (ˈɪntrəst reɪt): lãi suất
Bargain (ˈbɑːɡən): mang cả
Compensate (ˈkɒmpenseɪt): thường bù, bồi thường
Claim (kleɪm): Yêu mong bồi thường, khiếu nại
Concession (kənˈseʃn): nhượng bộ
Conspiracy (kənˈspɪrəsi): âm mưu
Counter proposal (ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl): lời để nghị
Indecisive (ˌɪndɪˈsaɪsɪv): lưỡng lự
Proposal (prəˈpəʊzl): đề xuất
Settle (ˈsetl): thanh toán
Withdraw (wɪðˈdrɔː): rút tiền
Transfer (trænsˈfɜː(r)): chuyển khoản
Charge card (tʃɑːdʒ kɑːd): thẻ thanh toán
Account holder (əˈkaʊnt): nhà tài khoản
Turnover (ˈtɜːnəʊvə(r)): doanh số, doanh thu
Tax (tæks): thuếStock (stɒk): vốn
Earnest money (ˈɜːnɪst ˈmʌni): tiền đặt cọc
Deposit (dɪˈpɒzɪt): chi phí gửi, đặt cọc
Statement (ˈsteɪtmənt): sao kê tài khoản
Foreign currency (ˈfɒrən ˈkʌrənsi): ngoại tệ
Establish (ɪˈstæblɪʃ): thành lập
Bankrupt bust (ˈbæŋkrʌpt bʌst): vỡ vạc nợ, phá sản
Merge (mɜːdʒ): liền kề nhập
Commission (kəˈmɪʃn): chi phí hoa hồng
Subsidise (ˈsʌbsɪdaɪz): phụ cấp
Fund (fʌnd): quỹ
Debt (det): khoản nợ
Conversion (kənˈvɜːʃn): thay đổi tiền/chứng khoán
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khiếp doanh

1.2 tự vựng giờ đồng hồ Anh về các loại hình doanh nghiệp

Company (ˈkʌmpəni): công ty
Enterprise (ˈentəpraɪz): tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng
Corporation (ˌkɔːpəˈreɪʃn): tập đoàn
Holding company (ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni): doanh nghiệp mẹ
Subsidiary (səbˈsɪdiəri): công ty con
Affiliate (əˈfɪlieɪt): doanh nghiệp liên kết
State-owned enterprise (steɪt əʊn ˈentəpraɪz): công ty nhà nước
Private company (ˈpraɪvət ˈkʌmpəni): doanh nghiệp tư nhân
Partnership (ˈpɑːtnəʃɪp): công ty hợp doanh
Joint venture company (ˌdʒɔɪnt ˈventʃə(r)): công ty liên doanh
Limited company (Ltd) (ˌlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni): công ty trọng trách hữu hạn

1.3 tự vựng giờ đồng hồ Anh về các chức vụ vào doanh nghiệp

Director (dəˈrektə(r)): giám đốc
Deputy/Vice director (ˈdepjuti /vaɪs dəˈrektə(r)): phó giám đốc
General director (ˈdʒenrəl dəˈrektə(r)): tổng giám đốc
Chief Executive Officer (CEO) (ˌtʃiːf ɪɡˌzekjətɪv ˈɒfɪsə(r)): người có quyền lực cao điều hành
Chief Financial Officer (CFO) (ˌtʃiːf faɪˌnænʃl ˈɒfɪsə(r)): giám đốc tài chính
Chief Information Officer (CIO) (ˌtʃiːf ˌɪnfəˈmeɪʃn ˈɒfɪsə(r)) : giám đốc phần tử thông tin
Manager (ˈmænɪdʒə(r)): quản lí lýThe Board of Directors (ðə bɔːd əv dəˈrektə(r)): Hội đồng cai quản trị
Founder (ˈfaʊndə(r)): tín đồ sáng lập
Head of department (hed əv dɪˈpɑːtmənt): trưởng phòng
Deputy of department (ˈdepjuti əv dɪˈpɑːtmənt): phó trưởng phòng
Supervisor (ˈsuːpəvaɪzə(r)): bạn giám sát
Clerk/ secretary (klɑːk/ ˈsekrətri): thư kýRepresentative (ˌreprɪˈzentətɪv): người đại diện
Employee (ɪmˈplɔɪiː): nhân viên/người lao động
Employer (ɪmˈplɔɪə(r)): người sử dụng lao động
Trainee (ˌtreɪˈniː): fan được đào tạo
Trainer (ˈtreɪnə(r)): fan đào tạo
Employee (ɪmˈplɔɪiː): nhân viên/người lao động
Employer (ɪmˈplɔɪə(r)): người sử dụng lao động
*
Từ vựng tiếng Anh chủ đề kinh doanh

1.4 những thuật ngữ viết tắt về sale trong giờ Anh

B2B (business to lớn business) (ˈbɪznəs): loại hình marketing giữa những công ty
B2C (business to lớn consumer) (ˈkʌstəmə(r)): các loại hình kinh doanh giữa công ty và người dùng cuối cùng
CRM (Customer Relationship Management) (ˈkʌstəmə(r) rɪˈleɪʃnʃɪp ˈmænɪdʒmənt): thống trị quan hệ khách hàng
EXP (export) (ˈekspɔːt): Xuất khẩu
R&D (Research and Development) (rɪˌsɜːtʃ ən dɪˈveləpmənt): nghiên cứu và phát triển
NDA (Non-disclosure Agreement) (nɒn dɪsˈkləʊʒə(r) əˈɡriːmənt): thỏa thuận hợp tác không bật mý thông tin
SCM (Supply Chain Management) (səˈplaɪ tʃeɪn ˈmænɪdʒmənt): làm chủ chuỗi cung ứng
IR (interest rate) (ˈɪntrəst reɪt): Lãi suất
AWB (Airway Bill) (ˈeəweɪ bɪl): Vận giao dịch không
BL (Bill of lading) (ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ): Vận 1-1 đường biển
ROS (Return on Sales) (rɪˈtɜːn ɒn seɪl): Tỷ suất mang lại lợi ích trên lệch giá thuần
ROI (Return on Investment) (rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt): Tỷ suất trả vốn
P&L (Profit and Loss) (ˌprɒfɪt ən ˈlɒs): lợi tức đầu tư và thua trận lỗ
IPO (Initial Public Offering) (ɪˌnɪʃl ˌpʌblɪk ˈɒfərɪŋ): xin chào bán thị trường chứng khoán lần thứ nhất ra công chúng.LC (Letter of credit) (ˌletər əv ˈkredɪt): Thư tín dụng

2. Chủng loại câu sử dụng từ vựng tiếng Anh về khiếp doanh

Kinh doanh là chủ thể rất phổ cập trong cuộc sống cũng giống như trong công việc. Chúng ta cùng coi xét một trong những mẫu câu ví dụ sau đây về cách sử dụng từ vựng giờ đồng hồ Anh về sale nhé:

It’s been a pleasure to vày business with you – cực kỳ hân hạnh được làm việc với anhThere will be some changes khổng lồ the way we conduct business. – Sẽ gồm một số thay đổi trong cách shop chúng tôi kinh doanh.The updated trang web will be officially launched at the conference in April – Bản tăng cấp website sẽ tiến hành chính thức trình làng tại họp báo hội nghị vào tháng 4.The company plans to launch the service in this summer – Công ty dự kiến reviews dịch vụ vào mùa hè này.They offered their cooperation on the project – Họ đã đề xuất hợp tác trong dự án này.All deposits are non-refundable – tất cả các khoản đặt cọc ko được hoàn lại.The banks are set to lớn merge next year – Các bank sẽ gần kề nhập vào khoảng thời gian tới.There is currently over $200 000 in the fund – Hiện đang sẵn có hơn 200,000 USD trong quỹ

Kinh doanh không hề là công ty đề không quen trong cuộc sống đời thường hàng ngày nữa, hãy cải thiện kiến thức của chính mình với đều từ vựng tiếng Anh về marketing này nhé.